Trụ sở Hồ Chí Minh

Kiểm tra cấu trúc CSS cho nội dung bài viết

 

Đây là Thẻ Headling 1 (H1)

Đây là thẻ Heading 2 (H2)

Đây là thẻ Heading 3 (h3)

Đây là đoạn văn 13pt


Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn.

Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn, Đoạn mô tả sử dụng thẻ P, dòng giới thiệu đoạn văn.

Đây là hình ảnh mô tả, giá trị này giữ như in nghiêng, gạch chân.

Tiếp theo là 1 video, có màu sắc, có giá trị khác biệt. Đi kèm là 1 liên kết bằng video bên dưới: 

Gần cuối cùng 1 table thể hiện dữ liệu.

STT Tên Địa chỉ Điện thoại Website
1 Tiến Việt TP Hải Dương 0122222222 zozo.vn
2 Tiễu Đặng Văn Hà Nội 091111111 https://zozo.vn/
3        
4        
5        

Một danh sách như sau:

 • Mục 1
 • Mục 2
 • Mục 3
 • Mục 4

Dạng số thứ tự:

 1. Mục 1
 2. Mục 2
 3. Muc 3

Dạng khác:

 • Mục 1
 • Mục 2
 • Mục 1 
 • Mục 2
 1. Mục 1
 2. Mục 2

1 đoạn ghi chú

Tiếp theo là 1 video, có màu sắc, có giá trị khác biệt. Đi kèm là 1 liên kết bằng video bên dưới. Tiếp theo là 1 video, có màu sắc, có giá trị khác biệt. Đi kèm là 1 liên kết bằng video bên dưới: Tiếp theo là 1 video, có màu sắc, có giá trị khác biệt. Đi kèm là 1 liên kết bằng video bên dưới: